עקרונות ניצנים

עקרונות ניצנים

עמותת ניצנים מהווה רשת ארגונית לתוכניות היישוביות המאוגדות בה.

הארגון תומך בהתפתחות רשת של תכניות יישוביות, שהתרבות היהודית-ישראלית, על שלל ביטוייה, מהווה עבורן שורש זהות משותף, משאב לצמיחה, ויסוד לעיצוב חיי היומיום בקהילה.

ניצנים רואה ברשות המקומית ובקהילה את הגורמים המשפיעים ביותר על חייו של האזרח, ולכן פועלת להחזיר את האחריות והסמכות לעיצוב ולטיפוח התרבות היהודית-ישראלית אליהן. זאת באמצעות יצירת רשת ארצית של תכניות מקומיות המקדמות תרבות יהודית ישראלית ברשויות המוניציפליות; איגום ידע והפצתו, לרבות מחקר, הערכה, לימוד עמיתים, ופיתוח מודלים; הכשרת מנהיגות מקומית בישובים השונים כגון פעילים, מתנדבים, ויזמים, היוצרים יחד את ההנהגה המקומית המובילה שאמונה על יישום התכנית היישובית; סיוע בגיוס משאבים בארץ ובחו"ל לרבות הכשרה וייעוץ מקצועי; ופיתוח מודעות ציבורית, המקדמים כולם את עיצובה של זהות יהודית ישראלית מקומית.

לפעילות העמותה והתכניות היישוביות שותפים כיום אלפי מתנדבים ברשת קהילות המאגדת למעלה מ-100 אלף אזרחים.

עקרונות התכנית היישובית:

1. התכנית היישובית פועלת על פי חזון ומטרות ברורים, הנגזרים משני מקורות: האחד – יעוד וחזון 'ניצנים', השני – מאפיינים מקומיים (תפיסות, צרכים, אורחות חיים).

2. התכנית פועלת בשיתוף עם המערכות יישוביות קיימות. חותרת ליצירת מעורבות, שותפות, שיתופי פעולה ואחריות של מירב בעלי העניין ביישוב (תושבים, רשות מקומית, ארגונים ומוסדות בישוב) בבניית החזון היישובי, בתכנון ובמימוש תכנית העבודה.

3. הפעילות מותאמת לקהלי יעד מגוונים המשקפים את מגוון האוכלוסיות ביישוב.

4. מטפחת מנהיגות מקומית (מקצועית ומתנדבת) פעילה, מגויסת ומחויבת למימוש המטרות.

5. יוצרת תשתית רעיונית, אנושית, ארגונית וכלכלית, המכוונת לבסס את התכנית כסדר יום וכמהלך יישובי ארוך טווח. לפיכך, מיקוד ההשקעה הוא בפעילות ובאירועים מחוללי שינוי

אירועים/פעילות מחוללי שינוי:

א. מניעים פרטים וקבוצות- להשתתף, לעשות
ב. הפעילות עצמה כוללת את הבניית השלב הבא
ג יוצרת מעגלי השפעה מתרחבים
ד. מעמיקים את רמות השותפות
ה. מעוררים שאלות זהות ושייכות שלא נשאלו קודם.

התגובות סגורות