עקרונות ניצנים

עקרונות ניצנים

עמותת ניצנים מהווה רשת ארגונית לתוכניות היישוביות המאוגדות בה.

הארגון תומך בהתפתחות רשת של תכניות יישוביות, שהתרבות היהודית-ישראלית, על שלל ביטוייה, מהווה עבורן שורש זהות משותף, משאב לצמיחה, ויסוד לעיצוב חיי היומיום בקהילה.

ניצנים רואה ברשות המקומית ובקהילה את הגורמים המשפיעים ביותר על חייו של האזרח, ולכן פועלת להחזיר את האחריות והסמכות לעיצוב ולטיפוח התרבות היהודית-ישראלית אליהן. זאת באמצעות יצירת רשת ארצית של תכניות מקומיות המקדמות תרבות יהודית ישראלית ברשויות המוניציפליות; איגום ידע והפצתו, לרבות מחקר, הערכה, לימוד עמיתים, ופיתוח מודלים; הכשרת מנהיגות מקומית בישובים השונים כגון פעילים, מתנדבים, ויזמים, היוצרים יחד את ההנהגה המקומית המובילה שאמונה על יישום התכנית היישובית; סיוע בגיוס משאבים בארץ ובחו”ל לרבות הכשרה וייעוץ מקצועי; ופיתוח מודעות ציבורית, המקדמים כולם את עיצובה של זהות יהודית ישראלית מקומית.

לפעילות העמותה והתכניות היישוביות שותפים כיום אלפי מתנדבים ברשת ניצנים המאגדת למעלה מ-100 אלף אזרחים.

עקרונות התכנית היישובית:

  1. התכנית היישובית פועלת על פי חזון ומטרות ברורים, הנגזרים משני מקורות: האחדחזון וייעוד ניצנים, השנימאפיינים מקומיים.
  2. התכנית פועלת עם מערכות יישוביות קיימות, חותרת ליצירת שותפות, מעורבות ונטילת אחריות של מירב בעלי העניין ביישוב (תושבים, רשות מקומית, ארגונים ומוסדות בישוב) בגיבוש החזון היישובי, בתכנון תכנית העבודה ובמימושה לאורך זמן.
  3. התכנית היישובית מקיימת פעילויות בשלושה מרחבי פעילות עיקריים: בחינוך הפורמלי, בחינוך הבלתי פורמלי ובמרחב הציבורי – קהילתי.
  4. הפעילויות בתכנית היישובית מותאמות לקהלי יעד מגוונים המשקפים את מגוון האוכלוסיות ביישוב.
  5. התכנית היישובית מטפחת מנהיגות מקומית) מקצועית ומתנדבת) פעילה, המחויבת למימוש המטרות.
  6. התכנית היישובית יוצרת תשתית רעיונית, אנושית, ארגונית וכלכלית, המכוונת לבסס סדר יום יהודי-ישראלי ברשות כמהלך יישובי ארוך טווח. לפיכך, מיקוד ההשקעה הוא בפעילויות ובאירועים מחוללי שינוי.

 אירועים/פעילויות מחוללי שינוי:

א.  הפעילות מניעה פרטים וקבוצות להשתתף, לעשות.

ב . הפעילות עצמה כוללת את הבניית השלב הבא.

ג . יוצרת מעגלי השפעה מתרחבים.

ד.  מעמיקה את רמות השותפות.

ה. מעוררת שאלות של זהות ושייכות שלא נשאלו קודם.

סגור לתגובות.